Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 1
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht,
respectievelijk gesloten door Hersch licht, geluid en podia V.O.F., statutair gevestigd te Raalte, 8102
GL, Enkstraat 12 en ingeschreven ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder
nummer 05063495 , hierna te noemen de verhuurder.
1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde huurder, ongeacht of deze samenhangen met dan
wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
1.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de verhuurder
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst
bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is
aangebracht.
1.4 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de huurder in strijd zijn met deze
algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de huurder buiten toepassing.
PRIJS EN PRIJSAANPASSING
ARTIKEL 2
2.1 Offertes zijn -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geheel vrijblijvend.
2.2 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.
De verhuurder behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot
stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een
of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
2.3 De verhuurder stelt de huurder tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt
van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De verhuurder ontbindt alsdan,
indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijftien
procent (15%) op schriftelijk verzoek van de huurder de overeenkomst.
2.4 Indien de huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, heeft de huurder het recht bij prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst de betreffende overeenkomst te ontbinden.
2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Euro’s. Alle
overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele vervoers- of emballagekosten.
DE HUURDERS EN ANNULERING
ARTIKEL 3
3.1 Indien er meerdere huurders zijn, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor juiste en
volledige nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.2 Onderverhuur van het gehuurde door de huurder is slechts toegestaan, na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verhuurder.
3.3 De huurder kan de overeenkomst voor de plaatsing annuleren indien de huurder voorafgaand
aan annulering een bedrag betaalt van:
– 50% van de huurprijs ingeval van annulering tot en met de 31e dag voor het overeengekomen
plaatsingstijdstip;
– 70% van de huurprijs ingeval van annulering minder dan 31 dagen tot de 7e dag voor het
overeengekomen plaatsingstijdstip;
– 100 % van de huurprijs ingeval van annulering minder dan 7 dagen voor het overeengekomen
plaatsingstijdstip.
DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 4
4.1 De verhuurder bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt. De plaats waar
en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht, worden schriftelijk door de verhuurder bevestigd.
De verhuurder heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de huurder door
derden te laten uitvoeren.
4.2 Het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de
verhuurder naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van
de overeenkomst geeft de huurder niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst op te schorten. Overschrijding van het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst
uitvoering gegeven dient te worden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van verhuurder voor directe
of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie, tenzij de huurder verhuurder schriftelijk in gebreke
heeft gesteld en daarbij aan verhuurder een termijn van twee weken heeft gegund om alsnog correct
na te komen.
4.3 Indien de verhuurder de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de huurder de
daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde
opkomt, is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder recht op vergoeding van de door haar
geleden schade. De schade aan de zijde van de verhuurder wordt vastgesteld op 15% van de
overeengekomen prijs, doch tenminste op een bedrag van EUR 450,– (zegge vierhonderdenvijftig
euro). De schadevergoeding is verschuldigd naast de overeengekomen prijs.
4.4 De huurder staat in voor de keuze van het terrein. De huurder is verplicht voorafgaand aan de
plaatsing van het gehuurde, de verhuurder van eventuele bijzonderheden, zoals de ligging van
electriciteits-, telefoon-, water- en gasleidingen, alsmede riolering op of onder het terrein dat
aangewezen is voor de plaatsing van het gehuurde, schriftelijk op de hoogte te stellen. Voor
eventuele schade ontstaan aan het terrein, waaronder begrepen de zowel boven- als ondergronds
aanwezige electriciteits-, telefoon-, water- en gasleidingen, alsmede riolering is de huurder
aansprakelijk en vrijwaart hij de verhuurder voor alle aanspraken, indien de verhuurder niet juist en
op de wijze als hiervoor beschreven is ingelicht. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle
aanspraken ter zake van schade toegebracht aan verharding en bestrating, voor zover het
toebrengen van deze schade voortvloeit uit het plaatsen van het gehuurde.
4.5 De huurder draagt er zorg voor dat het terrein, waarop het gehuurde komt te staan, daarvoor
geschikt is. Hieronder wordt verstaan dat het terrein egaal dient te zijn, niet zijnde bijvoorbeeld een
modderpoel en/of zandbak. Wanneer het terrein niet aan de gestelde eisen voldoet, heeft de
verhuurder het recht af te zien van plaatsing van het gehuurde, onverminderd de verplichting van de
huurder om de overeengekomen prijs te betalen. De huurder draagt er tevens zorg voor dat het
terrein op tijd beschikbaar is, waaronder onder meer verstaan dient te worden dat het terrein vrij is
van obstakels, zoals bijvoorbeeld geparkeerde auto’s en dat het terrein voldoende bereikbaar is voor
een vrachtwagencombinatie of een vrachtwagen met oplegger. Indien het opbouwen en afbreken
van het gehuurde vertraging oploopt doordat de huurder de daartoe noodzakelijke medewerking
niet verleent, danwel dat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, zoals bijvoorbeeld hiervoor
omschreven, is de huurder een bedrag van EUR 25,– per uur per aanwezig personeelslid van de
verhuurder verschuldigd, tenzij de oorzaak van de verhindering de huurder in redelijkheid niet kan
worden toegerekend.
4.6 De huurder draagt er zorg voor dat de benodigde vergunningen en toestemmingen aanwezig zijn
voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde en hij vrijwaart de verhuurder voor alle
aanspraken ter zake.
VERZEKERINGSVERPLICHTING
ARTIKEL 5
5.1 De verhuurder verzekert het gehuurde tegen storm- en brandschade.
5.2 De huurder verplicht zich, gedurende de periode gelegen tussen het opbouwen van het gehuurde
en het afbreken van het gehuurde een evenementenverzekering voor de hiervoor omschreven
periode af te sluiten, en op deze verzekering in voorkomend geval daadwerkelijk een beroep te doen.
Indien de huurder verzuimt een dergelijke verzekering af te sluiten, kan de verhuurder door huurder
geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste worden gelegd en vrijwaart huurder de verhuurder
tegen alle mogelijke aanspraken van derden.
VERPLICHTINGEN EN GARANTIES VAN DE HUURDER
ARTIKEL 6
6.1 De huurder verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de
overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de
verhuurder in de ruimste zin van het woord.
6.2 De huurder verplicht zich het gehuurde en alle overige van de verhuurder achtergebleven
goederen en gereedschappen (waaronder begrepen trailers, opleggers, tentzakken en emballage)
gedurende de tijd tussen het opbouwen en afbreken van het gehuurde als een goed huisvader op
een adequate manier te bewaren en te bewaken. Het is te allen tijde en ten strengste verboden om
van achtergebleven materieel (zoals heftrucks, vrachtwagens, opleggers, trailers, aggregaten etc.)
van de verhuurder gebruik te maken.
6.3 De huurder is verplicht de overkappingen dagelijks aan te controleren en ’s nachts zo volledig
mogelijk te sluiten.
6.4 De huurder wordt geacht het gehuurde vrij van zichtbare gebreken en/of beschadigingen na het
opbouwen te hebben ontvangen, tenzij hij terstond na het opbouwen van het gehuurde bij de
verhuurder mondeling melding maakt van eventuele gebreken of schade aan het gehuurde. De
melding dient terstond schriftelijk bevestigd te worden door de huurder.
6.5 Het is de huurder verboden om voorwerpen die zwaarder zijn dan 30 kilogram in de overkapping
op te hangen, tenzij de verhuurder hiervoor schriftelijk vooraf toestemming heeft gegeven.
Het is verboden zaken te bevestigen aan tentzeil, dak- en touwconstructies. Aluminium trussen
mogen hier wel voor gebruikt worden.
Het is niet toegestaan aan het verhuurde te zagen, spijkeren, plakken of schilderen.
Het is niet toegestaan aan het verhuurde constructieve wijzigingen aan te brengen;
Het is niet toegestaan het verhuurde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade
aan het verhuurde toe te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of
andere vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde.
Het is niet toegestaan aan het verhuurde wijzigingen aan te brengen zonder schriftelijke
toestemming vooraf door de verhuurder.
6.6 Festivalpodia zijn voorzien van bouwboeken. Deze bouwboeken bevatten statistische
berekeningen in verband met de te stellen vergunningseisen. De bouwboeken zijn te allen tijden op
te vragen bij de verhuurder. Het is huurder verboden deze bouwboeken te kopiëren, uit te geven of
openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
6.7 Het is huurder verboden de reclame-uitingen van de verhuurder te verwijderen. De verhuurder
garandeert terzake, dat deze reclame-uitingen kleinschalig, bescheiden en niet storend zijn.
6.8 Verlichting dient door de huurder zelf in het gehuurde aangebracht en verwijderd te worden.
Noodverlichting en nooddeuren dienen door de huurder apart bijbesteld te worden.
6.9 De huurder staat er voor in, dat het gehuurde niet oneigenlijk wordt gebruikt, waaronder
bijvoorbeeld wordt verstaan het klimmen in masten en spanten, en het hangen aan spandraden en
zeildoek.
Schade aan het gehuurde ingevolge oneigenlijk gebruik is geheel voor rekening van de huurder. De
huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken op schadevergoeding veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik van het gehuurde.
6.10 De huurder moet het gehuurde geleegd en gereinigd hebben voor het overeengekomen tijdstip
van de afbraak van het gehuurde. De huurder is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en
kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig schoon en ledig zijn van het gehuurde.
6.11 De huurder is verplicht zich op de hoogte te houden van de weersomstandigheden. Huurder is
verplicht continue windmetingen te verrichten. Bij overschrijding van windsnelheden van (meer dan)
9 meter per seconde (windkracht 5) is de huurder verplicht maatregelen te treffen voor het direct
kunnen sluiten van de openingen en toegangen van het gehuurde. Indien er sprake is van sneeuw of
ijsvorming, is de huurder verplicht kachels in te huren die de temperatuur in het gehuurde zodanig
hoog houden, dat er geen sneeuw- en/of ijsafzetting kan ontstaan op het tentvlak.
ONTRUIMING VAN HET GEHUURDE
ARTIKEL 7
7.1 Het gehuurde dient terstond en direct ontruimd te worden van alle medewerkers, bezoekers en
overige personen, indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Een
weersomstandigheid als hiervoor omschreven doet zich onder andere voor indien gedurende tien
achtereenvolgende minuten windsnelheden (pieken) worden bereikt van tenminste 13,8 meter per
seconde (windkracht 7). Indien huurder bij de hiervoor bedoelde weersomstandigheden verzuimt het
gehuurde direct en terstond van alle personen te ontruimen, vrijwaart hij de verhuurder voor alle
aanspraken op schadevergoeding, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit calamiteiten, direct
danwel indirect veroorzaakt door de hiervoor genoemde weersomstandigheden.
AANSPRAKELIJKHEID/SCHADE
ARTIKEL 8
8.1 Bij schade of ongeval dient de huurder de verhuurder onverwijld in kennis te stellen. De
verhuurder is in vele gevallen bereikbaar onder nummer: 0572-362165 (telefoon vast), of 06-
23917877(mobiel).
8.2 De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan in die periode, gelegen tussen het opbouwen
en afbreken van het gehuurde, behoudens indien en voor zover de ontstane schade wordt vergoed
krachtens de door de verhuurder afgesloten storm- en brandschadeverzekering. Bij schade aan
vloerdelen wordt EUR 250,– (zegge tweehonderd en vijftig euro) per beschadigd vloerdeel in
rekening gebracht.
8.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van de verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.
8.4 De aansprakelijkheid van de verhuurder voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze
verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag per gebeurtenis of samenstel van
gebeurtenissen uit éénzelfde oorzaak, tenzij en voor zover verhuurder tegen dergelijke kosten en
schade verzekerd is, in welk geval als maximum geldt het bedrag waarvoor de verhuurder zich voor
dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd krachtens de door de verhuurder
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering en waarvoor krachtens genoemde
bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering daadwerkelijk dekking wordt verleend.
8.5 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, niet genoten
winsten en inkomsten hieronder begrepen, welke op enigerlei wijze verband houden met, dan wel
veroorzaakt worden door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
De huurder vrijwaart de verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of
anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van
de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder.
8.6 De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen
van derden, niet zijnde de verhuurder, tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove
onachtzaamheid of opzet van de verhuurder.
HULPEN EN VRIJWILLIGERS
ARTIKEL 9
9.1 Indien overeengekomen maakt de verhuurder bij het opbouwen en afbreken van het gehuurde
gebruik van een of meerdere vrijwilligers, welke door de huurder ter beschikking worden gesteld.
Deze personen dienen allen meerderjarig te zijn en competent om bij het opbouwen en afbreken van
het gehuurde te helpen. Door de huurder wordt vooraf de namen en geboortedata van vrijwilligers
schriftelijk én rechtsgeldig ondertekend aan verhuurder verstrekt in verband met de verzekering
door de verhuurder.
9.2 Het niet opgeven van namen en geboortedata verplicht de huurder tot het verzekeren van de
door de huurder ter beschikking gestelde vrijwilligers. Het niet op de voorgeschreven wijze opgeven
van de vrijwilligers ontheft de huurder op generlei wijze van zijn verplichtingen uit hoofde van dit
artikel.
9.3 Indien de huurder niet op de voorgeschreven wijze opgaaf doet van de door huurder ter
beschikking gestelde vrijwilligers, vrijwaart huurder de verhuurder van alle aanspraken op schades,
betreffende de door de huurder ter beschikking gestelde vrijwilligers, op welke wijze ook ontstaan.
9.4 De huurder staat ervoor in, dat het overeengekomen aantal hulppersonen op de afgesproken
plaats en tijd en voor zolang als verhuurder noodzakelijk acht, hun medewerking verlenen bij het
opbouwen en afbreken van het gehuurde, alsmede dat alle vrijwilligers veiligheidsschoenen met
stalen neuzen en werkhandschoenen dragen. In het geval van schade en/of persoonlijk letsel van
vrijwilligers veroorzaakt door het niet dragen van de hiervoor bedoelde schoenen en handschoenen,
kan de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schades en/of persoonlijk
letsel als hiervoor omschreven.
9.5 De vrijwilligers dienen te allen tijden de aanwijzingen en instructies op te volgen, welke gegeven
worden door medewerkers, uitvoerders of personeel, werkzaam in loondienst of namens Hersch
licht,geluid en podia V.O.F.
9.6 Indien de huurder de hiervoor genoemde verplichting niet nakomt, worden de hieruit voor
verhuurder voortvloeiende extra kosten in rekening gebracht, op basis van EUR 125,– (zegge
honderd en vijfentwintig euro) per niet geheel of gedeeltelijk niet aanwezige hulppersoon, zulks
onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.
OVERMACHT
ARTIKEL 10
10.1 Indien en voor zover de verhuurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of
niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar
niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit
de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
10.2 Onder een oorzaak welke de verhuurder niet kan worden toegerekend wordt onder andere
begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden (waaronder storm),
overheidsmaatregelen, defecten aan machines of installaties en het niet nakomen van een
verplichting door een derde van wie de verhuurder goederen of diensten betrekt.
10.3 Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de verhuurder ten
spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de
huurder.
BETALING
ARTIKEL 11
11.1 Alle betalingen dienen plaats te vinden voordat het gehuurde opgebouwd wordt, tenzij
schriftelijke anders wordt overeengekomen.
11.2 Alle betalingen dienen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement,
ten kantore van de verhuurder of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen
bankrekening.
11.3 Indien de huurder niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de verhuurder
zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de huurder een rente van twee procent
per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele
voldoening en onverminderd de overige rechten welke de verhuurder toekomen. Voor de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand voor een hele maand berekend.
11.4 Alle kosten, welke voor de verhuurder voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomen door de huurder van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn
voor rekening van de huurder. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging,
incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere
buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de verhuurder gesteld
op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.
11.5 De huurder is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming. Indien en voor
zover de huurder met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van
surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de verhuurder
van de huurder te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
11.6 De huurder is gehouden op eerste vordering van de verhuurder zakelijke zekerheid te stellen of
een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de huurder uit hoofde van deze overeenkomst of
anderszins aan de verhuurder schuldig mocht zijn.
RECLAMES
ARTIKEL 12
12.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient
schriftelijk binnen 8 dagen na het verrichten van de werkzaamheden danwel binnen 30 dagen na het
ontdekken van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet
eerder kon ontdekken, aan de gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
12.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Indien de reclame niet
tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de wederpartij in verband met de reclame.
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
ARTIKEL 13
13.1 Op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder is het Nederlandse recht van
toepassing.
13.2 Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder
en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoort, dienen in eerste instantie
aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Zwolle in
Nederland.

Scroll naar boven